Vítejte v demoverzi topsoused.cz.

V levé části je menu, kde lze účet ovládat a prohlédnout si společenství nebo zájmovou skupinu, do které má oprávněný přístup.

Vyzkoušejte si demo a přidejte se k nám. Je to zcela ZDARMA. Pro využití všech funkcí a možností se zaregistrujte.

Základní podmínky použití služeb uživatelem

 1. Podmínky užívání stanovující pravidla a podmínky poskytování služeb společností SousedeCZ s.r.o., se sídlem Drahobejlova 2433/12, 190 00, Praha 9, IČO 02623111, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221580, jako provozovatelem služby topsoused.cz a uživatelem těchto služeb.
 2. Používáním služeb sousedé.cz se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na doméně www.sousedé.cz bez ohledu na to, jakým způsobem k těmto službám uživatel přistupuje.
 3. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 5. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb serveru sousedé.cz a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, těmito podmínkami a oprávněnými zájmy provozovatele při poskytování služeb sousedé.cz, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Zejména se uživatelé zavazují, že nebudou neoprávněně zpracovávat osobní údaje zveřejněné ostatními uživateli. Provozovatel tedy mj. zakazuje, aby např. administrátor společenstva zasílal členům této skupiny (tj. ostatním uživatelům) na jejich e-maily jakákoli obchodní sdělení. V případě, že tak jakýkoli uživatel učiní, nese sám odpovědnost za takové protiprávní jednání. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb sousedé.cz (včetně smazání příspěvků, zrušení či zablokování uživatelského účtu, smazání uživatelského obsahu apod.), zejména v případech:
  1. jestliže uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů.
  2. pokud uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele nebo jeho partnery a zákazníky;
  3. pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby;
  4. pokud uživatel nenavštíví svůj účet na sousedé.cz po dobu 12 měsíců;
  5. kdy účet budí dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než na kterou je daný učet registrován
  6. kdy se uživatel pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb;
  7. existence účtu, který je používán k šíření warezu či jinému nelegálnímu obsahu, který obsahuje warez či jiný nelegální obsah, přičemž warezem se rozumí jakýkoliv komerční software (aplikace, hry, operační systémy) či jiný, právními předpisy chráněný obsah (např. filmy, hudební nahrávky, jiná autorská díla atd.), z něhož je odstraněna bez souhlasu autora tohoto softwaru nebo obsahu či jiné osoby vykonávající majetková práva k takovému softwaru nebo obsahu ochrana proti neoprávněnému kopírování (zhotovování rozmnoženin a jejich rozšiřování), nebo který je používán k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva k danému autorskému dílu; v případě pochybností zda je uživatelský účet užíván k šíření warezu či jiného nelegálního obsahu či nikoliv, je provozovatel oprávněn vyzvat uživatele prostřednictvím e-mailové zprávy k odstranění softwaru nebo obsahu, jehož se pochybnosti týkají s upozorněním, že pokud tak uživatel bez zbytečného odkladu neučiní, považuje se obsah umístěný na uživatelském účtu uživatele za warez či jiný nelegální obsah a provozovatel jej bez náhrady zruší postupem shora uvedeným;
  8. pokud jsou zde oprávněné důvody se domnívat, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech.

Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb.

 

Ochrana osobních údajů

        Veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Informačním memorandu pro uživatele portálu www.sousedé.cz, který je dostupný na tomto odkazu Informační memorandum.

 

Autorská a osobnostní práva

         Uživatel dále souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn používat podobizny, obrazové snímky anebo zvukové záznamy (poskytnuté uživatelem) v původní či změněné podobě týkající se uživatele pro účely provozování služeb a prezentace těchto služeb na veřejnosti včetně reklamy.

         Uživatel tímto potvrzuje, že je autorem či oprávněným uživatelem autorských děl (fotografií, textů, hudby apod.), která umísťuje prostřednictvím služeb sousedé.cz, a tímto umístěním současně uděluje provozovateli časově, množstevně a místně neomezenou bezplatnou nevýhradní licenci k užití takových děl v původní či (zejména provozovatelem) změněné podobě, včetně práva udělit podlicenci, a to za účelem plnohodnotného poskytování služeb odpovídajícím způsobem.

         Uživatel je povinen vždy respektovat zejména při nakládání s předměty duševního vlastnictví jako např. texty, audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly osobnostní a autorská práva třetích osob. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty a právy nese výhradně uživatel.

         K žádosti provozovatele zajistí uživatel i po ukončení užívání služeb sousedé.cz vyhotovení/podepsání jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků těchto podmínek užití a jejich účelu.

 

Závěrečná ustanovení

         Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb sousedé.cz, či změnu užití nebo funkčnosti kterékoliv z provozovatelem poskytovaných služeb, včetně případného zrušení služby bez náhrady.

         Dokončením registrace uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

 

Poslední aktualizace podmínek: 10. 5. 2018

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Poradny

Lokality

Skupiny